* نام کاربری کد پرسنلی می باشد
* رمز عبور در ابتدا کد ملی می باشد، توجه داشته باشید بعد از اولین ورود حتما آن را تغییر دهید